Du är inte inloggad

Stadgar för Gillet Gamla Helsingborg

§ 1 Ändamål

Gillet har till ändamål att vårda och bevara minnen från gångna tiders Helsingborg. Med Helsingborg förstås gamla staden med inkorporerade områden.

§ 2 Medlemmar
Gillet består av aktiva medlemmar, stödjande medlemmar och hedersledamöter.
Till aktiva medlemmar kunna kallas personer, vilka äro eller har varit verksamma inom Helsingborg och därvid visat särskilt intresse för staden och sådana syften, som äro Gillets.

Stödjande medlemmar utgöres av i staden verksamma företag. Medlemsavgiften för dessa utgår med lägst 1000 kronor per år.
Till hedersledamöter kunna kallas personer, som visat utomordentligt intresse för Helsingborg.
De aktiva medlemmarnas antal skall utgöra högst trehundratjugofem, varav högst hundra utom staden bosatta
samt högst tio hedersledamöter.

§ 3 Val Av Medlemmar
Varje medlem äger rätt att till styrelsen inkomma med förslag till nya medlemmar. Röstning om förslaget äger rum å nästkommande gillesstämma. Omröstning sker slutet. För inval erfordras, att minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna bifalla förslaget.

§ 4 Gäster
På inbjudan av styrelsen eller dess medgivande kunna även icke-gillesmedlemmar närvara vid gillesstämma.

§ 5 Styrelse och Granskningsmän
Gillet utser å ordinarie vårgillesstämma en ålderman och tre bisittare, vilka utgöra Gillets styrelse.

Styrelsen är ansvarig för Gillets samtliga tillhörigheter.
Å samma stämma väljes även två ersättningsmän för bisittarna samt två räkenskapsgranskare med en erättningsman.

Styrelsen fördelar inom sig uppdragen att vara gillesskrivare, gillesskattmästare och gillesmästare.
För att styrelsen skall kunna fatta beslut, måste den vara fulltalig. Åldermannen äger utslagsröst.

§ 6 Räkenskapsår och Gillesstämmor
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari  till och med 31 december. Till ordinarie gillesstämma sammanträda medlemmarna å tid och ställe, som styrelsen bestämmer, en gång varje vår och en gång varje höst. Extra stämma hålles, när styrelsen därtill finner anledning, eller när minst tio medlemmar därom göra skriftlig framställning hos styrelsen. Kallelse sker på sätt styrelsen finner lämpligt. Stämmans förhandlingar ledas av åldermannen.

7 § Föredragningslista vid ordinarie vårgillesstämma
Å ordinarie vårgillesstämma skola följande ämnen behandlas:

1) Årsberättelsen;
2) Granskningsmännens berättelse
3) Ansvarsfrihet för styrelsen
4) Val av styrelse och granskningsmän
5) Fråga om utgivande av årsskrift
6) Av styrelsen eller enskild medlem väckta förslag.

8 § Avgifter
Aktiva medlemmar betala en inträdesavgift och en årsavgift, som stämman för varje år bestämmer. Medlem, som icke erlagt avgift under två på varandra följande år, anses hava utträtt ur Gillet.

9 § Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av Gillets stadgar kan fattas endast vid ordinarie gillesstämma. Beslutet vare ej giltigt med mindre Gillets samtliga närvarande medlemmar enat sig därom eller beslutet fattas å två på varandra följande stämmor och å sista stämman biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Ifrågasatt ändring av stadgarna skall angivas i kallelsen till sista stämman.

Samma gäller för beslut om gillets upplösning och i samband därmed användningen av Gillets tillgångar.

 

Nyheter


20240513
Vårgille

Vårgillet är inplanerat till den 13 maj 2024 
Separat inbjudan är utsänd. Har du inte fått någon! Kontakta t.f Ålderman Kent Kvist.
Boka in datum i din agenda redan nu.

 

 Gillet Gamla Helsingborg
Bg 5022-7735 Swish 1233248382